Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

June 02 2017

renegade4ever
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viapastelowe pastelowe
renegade4ever
2739 41b5 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
renegade4ever
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viasweetnothingg sweetnothingg
renegade4ever
2454 83c5 500

May 30 2017

renegade4ever
renegade4ever
0776 bd85
Reposted fromGIFer GIFer vialenka024 lenka024
renegade4ever
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad vianiskowo niskowo
renegade4ever
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
renegade4ever
Reposted fromrikoneru rikoneru viaalliwantisyou alliwantisyou
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viamirosia mirosia
5333 dfdc 500
Reposted fromlordminx lordminx viamirosia mirosia

May 21 2017

9320 c347 500

“Shocking photo of cannibalism.”

renegade4ever
2221 bd83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacasanovared casanovared
renegade4ever
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viaoxygenium oxygenium

May 20 2017

renegade4ever
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer vialenka024 lenka024
renegade4ever
5794 377f 500
Reposted fromkaiee kaiee vialenka024 lenka024
renegade4ever
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialenka024 lenka024

May 10 2017

renegade4ever
6931 ec8c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl