Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

renegade4ever
7455 c733 500
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
renegade4ever
renegade4ever
9433 1776
Reposted fromMtsen Mtsen
renegade4ever
6689 a638
renegade4ever
6613 708f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
renegade4ever
3464 9fb8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
renegade4ever
0831 2653 500
Reposted fromcontigo contigo viahormeza hormeza
renegade4ever
6766 3cd6 500
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
renegade4ever
9418 a3cb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarudelubie rudelubie
renegade4ever
0874 8e57 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viarudelubie rudelubie

August 22 2019

renegade4ever
Paradoks mojego życia? Nic nie robię i ciągle nie mam czasu.
Reposted fromdomino domino vianiskowo niskowo
renegade4ever
4024 684f 500
Reposted froms3 s3 vianiskowo niskowo
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viarudelubie rudelubie

July 17 2019

renegade4ever
6400 b152 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viael-kaktus el-kaktus
renegade4ever
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
renegade4ever
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky vianiskowo niskowo
renegade4ever
8663 3c31 500
mat.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa vianiskowo niskowo

July 16 2019

renegade4ever
8761 ddab 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
renegade4ever
0906 64f4 500
Reposted fromMtsen Mtsen
renegade4ever

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl