Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

renegade4ever
6400 b152 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viael-kaktus el-kaktus
renegade4ever
9339 cfe1
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
renegade4ever
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky vianiskowo niskowo
renegade4ever
8663 3c31 500
mat.
Reposted frommarsjaninzmarsa marsjaninzmarsa vianiskowo niskowo

July 16 2019

renegade4ever
8761 ddab 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
renegade4ever
0906 64f4 500
Reposted fromMtsen Mtsen
renegade4ever

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
renegade4ever
renegade4ever
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess vianiskowo niskowo
renegade4ever
0522 030e 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine vianiskowo niskowo

July 10 2019

renegade4ever
6453 2a38 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
renegade4ever
2117 eb84 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza

June 25 2019

renegade4ever
0624 8ae9 500
renegade4ever
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania

June 18 2019

renegade4ever
3736 533f
Reposted frommariola mariola vianiskowo niskowo
renegade4ever
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viael-kaktus el-kaktus

June 10 2019

renegade4ever

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viarudelubie rudelubie
renegade4ever
6380 04ec 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
renegade4ever

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl